OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Užite si u nás letnú pohodu a objavte krásu myjavských kopaníc...

Ubytovací poriadok
Kalendár obsadenosti
Kalendár obsadenosti

UBYTOVACÍ PORIADOK

 

1.     Ubytovanie klientov v objekte chalupy „JESIENKA“ je možné v čase od 14.00 hod. Iný čas nástupu na ubytovanie je potrebné dohodnúť vopred.

2.     Ubytovaní hostia predložia majiteľovi chaty doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod./. Majiteľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov ubytovaných hostí. Za maloleté ubytované deti koná zástupca. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré t.č. netrpia infekčnou chorobou.

3.     Ubytovanie končí v deň odchodu o 10.00 hodine, dokedy je nutné uvoľniť objekt. Možnosť stanovenia času odchodu inak je nutné dojednať vopred.

4.     Ubytovaným klientom doporučujeme vhodné prezúvky. Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv a do izieb vstupovať len v prezúvkach.

5.     V celom objekte platí prísny zákaz zapaľovania sviečok a fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory vo dvore chalupy. Je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení. Zakladať oheň je povolené len na určenom ohnisku vo dvore chalupy.  

6.   Ubytovaní hostia sú povinní priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu dodržiavať poriadok a nočný kľud v čase od 22.00 hod. večer do 6.00 hodiny ráno. Platí zákaz voľného pohybu na pozemkoch susedov.

7.     Ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť majiteľovi objektu. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu majiteľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie.

8.   Pred odchodom z objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, vypnúť hlavný vypínač elektriny, uhasiť oheň vo vnútornom aj vonkajšom kozube a uzamknúť vchodové dvere. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok 30 €. V objekte je potrebné hospodárne nakladať s drevom, teplou a studenou vodou ako aj s elektrickou energiou.

9.     V deň odchodu prosíme dať kuchynku ako aj ostatné miestnosti do pôvodného stavu (umyť a uložiť riad, vyprázdniť chladničku, zobliecť posteľné prádlo a uložiť ho na posteľ, pri väčšom znečistení pozametať dlážku).

10.  Platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa objektu.

11.  Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. V celom objekte platí zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry v interiéri objektu (šípky, lopty, tenisové rakety a pod.).

12.  Posteľná bielizeň slúži na celotýždňový pobyt, pri výmene na požiadanie účtujeme poplatok 10 €.

13.  Jazda po príjazdovej poľnej ceste priamo k objektu je len na vlastné riziko a nebezpečie. Platí prísny zákaz umývania vozidiel pri objekte.

14.  V objekte sú nádoby a vrecia na odpadky. Voľné skladovanie odpadu pred objektom bez jeho zabezpečenia je zakázané. Po ukončení pobytu je ubytovaný povinný odpadky vhodne zabaliť, odvoz odpadu zabezpečí majiteľ.

15.  Klient má právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu, zároveň je zodpovedný za spôsobenú škodu. Za všetky škody spôsobené klientom sa vyžaduje finančná náhrada.

16.  Ubytovanie domácich zvierat je povolené za úhradu a len po predložení očkovacieho preukazu. Nesmú byť ponechané bez dozoru majiteľa, nesmú sa pohybovať na lôžku, na kúpanie a podávanie pokrmov nie je určený inventár objektu. Osoba, ktorá sprevádza zviera je zodpovedná za dodržiavanie kľudu a znáša všetky škody spôsobené zvieraťom.

17.  Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu majiteľ má právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu (nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.).

18.  Pri ochorení alebo zranení ubytovaných hostí je nutné kontaktovať zdravotnícke zariadenie a informovať majiteľa objektu.

19.  Nájomca nesmie používať akékoľvek prístroje reprodukujúce hudbu ( rádiá, prehrávače, autorádiá....) mimo vnútorných priestorov chaty.

20.  Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – jeho porušenie zakladá právny nárok majiteľa objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času a hosť nemá v tomto prípade nárok na vrátenie uhradenej ceny za pobyt. Ubytovaní hostia sú s týmto ubytovacím poriadkom oboznámení pred objednaním prenájmu a tiež pri preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na neplnenie povinností. Po príchode je ubytovaný hosť povinný zaplatiť vratnú kauciu vo výške 100 EUR. Pri porušení ubytovacieho poriadku nemá hosť nárok na vrátenie tejto kaucie.

20.  Tento ubytovací poriadok platí od 1.4.2018.